četvrtak, 13. prosinca 2012.

Zakon o advokaturi FBiH

 Advokatura je nezavisna profesionalna djelatnost koja se organizira i funkcioniše u skladu sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona.
 
Samostalnost advokature ostvaruje se posebno:

1) Nezavisnim vršenjem usluga pravne pomoći;
2) Pravom stranke na slobodan izbor advokata;
3) Organizovanjem advokata u advokatsku komoru kao nezavisnu i samoupravnu organizaciju sa obaveznim članstvom;
4) Donošenjem Statuta kojim se reguliše rad advokatske komore i njenih organa;
5) Donošenjem Kodeksa advokatske etike;
6) Odlučivanjem o pravu na obavljanje advokatske djelatnosti, privremenoj zabrani i prestanku obavljanja djelatnosti;
7) Odlučivanjem o oblicima saradnje sa Advokatskom komorom Republike Srpske i advokatskim komorama stranih država, međudržavnim i međunarodnim udruženjima advokata; i
8) Odlučivanjem o oblicima saradnje sa drugim vrstama međudržavnih i međunarodnih institucija, organizacija i udruženja.
 

Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata

Na osnovu člana 31 Zakona o advokaturi i člana  41 Statuta Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine, na Skupštini Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 18.10.2003.g. i na osnovu Odobrenja Federalnog ministarstva pravde broj : 01-130/97 / Službene novine FBIH broj 22/04  od 24.04.2004  i 24 /04 od 08.05.2004  , donesena je sljedeća:

 
T  A  R  I  F  A
O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA
ZA RAD ADVOKATA


Član 1.

Ukoliko pismenim ugovorom između advokata i njegovog klijenta nije ugovoreno drugačije, advokatu pripada nagrada za izvršeni rad po odredbama ove Tarife.


I - KRIVIČNI - KAZNENI POSTUPAK

 
Sastavljanje podnesaka


Član 2.


1. Krivične - kaznene prijave - 80 bodova
2. Podnesci sa obrazloženim odštetnim zahtjevima 50% od nagrade iz člana 12.
3. Podnesci branitelja u prethodnom postupku, nakon potvrde optužnice i u toku
    glavnog pretresa - 50% nagrade iz člana 4. tačka 1.
4. Prigovor protiv optužnice – nagrada iz člana 4. tačka 1.
5. Prijedlozi za odlaganje izvršenja kazne, uslovni otpust i brisanje osude - 100 bodova
6. Prijedlozi za rehabilitaciju i molbe za pomilovanje - 100 bodova
7. Drugi podnesci s kraćim obavještenjem, obavijesti u postupku i slično
    u vezi sa radnjama iz tačaka 4. i 5. - 20 bodova


 Učešće branitelja u prethodnom postupku (istrazi)


Član 3.


1. Za učestvovanje u svojstvu branitelja u istrazi prilikom ispitivanja okrivljenog ili u svojstvu zastupnika  oštećenog,  advokatu pripada nagrada kao za odbranu iz člana 4. tačka 1., te za svaki drugi i svaki dalji započeti sat i to:
a) pred općinskim sudom - 20 bodova
b) pred kantonalnim sudom  - 25 bodova
c) pred Vrhovnim sudom FBIH - 30 bodova
d) pred Sudom BIH (osim za djela navedena pod tačkom e.) - 40 bodova
e) pred Sudom BIH u postupcima  za ratne zločine i
     predmetima ustupljenim od strane Tribunala  u Hagu ) - 50 bodova
2. Za učestvovanje u svojstvu branitelja u radnjama dokazivanja (pretresanje stana, prostorija, osoba i slično)  advokatu pripada  nagrada  u visini od 50% nagrade predviđene u tački 1. ovog člana, te nagrada za svaki drugi i svaki dalji započeti sat kao što je to u njoj predviđeno.
3.  Za učestvovanje u svojstvu branitelja odnosno istražitelja u sprovodjenju istrage, advokatu pripada nagrada po svakom satu utrošenog vremena i to:
a) za djela iz nadležnosti općinskog suda - 20 bodova
b) za djela iz nadležnosti kantonalnog suda - 20 bodova
c) za djela iz nadležnosti Vrhovnog suda FBIH  i Suda BIH - 40 bodova
d) za djela iz nadležnosti Suda BIH u postupcima  za ratne zločine i
    predmetima ustupljenim od  strane Tribunala  u Hagu - 50 bodova   
4. Nagrada iz prethodnog stava ne može biti manja od dvostrukog iznosa nagrade po članu 4. stav 1.                                                                                    
5. Za radnje koje se izvode izvan suda, osim naknade po utrošenom  satu, advokatu pripada i nagrada kao iz tačke 1. ovog člana, te pravo na naknadu troškova po članu 37.